Xét nghiệm ADN Song Sinh

xet nghiem ADN anh em song sinh

Xét nghiệm ADN cặp song sinh có thể trả lời cho câu hỏi là hai đứa bé song sinh này là sinh đôi đơn hợp tử (cùng trứng) hay lưỡng hợp tử (khác trứng)

Read more >>